معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی


معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مهدی ویس کرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133102-071

پست الکترونیک: mveiskarami@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی : ژئومکانیک محاسباتی، مکانیک جامدات، ژئوتکنیک لرزه ای

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه شیراز 1389

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2494-0633

Google Scholar:

 Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434933200

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Veiskarami

کارمندان

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت

تماس

داخلی-0713613

تصویر
مژده معین کارشناسی رئیس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 3474
فاطمه آقائی دهنوی کارشناسی مسئول دفتر معاونت آموزشی 3004
مریم پور محمدی کارشناسی ارشد کارشناس آموزش بخش مهندسی مواد 3154
شهناز عربی منفرد کارشناسی کارشناس آموزش بخش مهندسی عمران 3101