اعضای هیأت رئیسه

 

ریاست دانشکده مهندسی مواد و عمران
دکتر رامین ابراهیمی                                                                                  
استاد، مهندسی مواد
پست الکترونیک: ebrahimy@shirazu.ac.ir
شماره تماس: 07136133062

 

 
         
         

دکتر مهدی ویس کرمی

معاونت آموزشی

دکتر یوسف مظاهری

معاونت پژوهشی

دکتر زهرا شرافت

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر مریم دهقانی

ریاست بخش مهندسی راه،

ساختمان و محیط زیست

دکتر محمدحسین پایدار

ریاست بخش مهندسی مواد

 

شرح وظایف


برنامه راهبردی