معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مواد و عمران
دکتر مهدی ویس کرمی                                                                                  
استاد، مهندسی عمران، ژئوتکنیک
پست الکترونیک: mveiskarami@shirazu.ac.ir
شماره تماس: 07136133102

 

 

کارمندان
نام و نام خانوادگی سمت داخلی-0713613
مژده معین رئیس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 3474
فاطمه آقائی دهنوی مسئول دفتر معاونت آموزشی 3004
مریم پور محمدی کارشناس آموزش بخش مهندسی مواد 3154
الهه خاتم اصل کارشناس آموزش بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست 3101