پژوهشی

معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مواد و عمران
دکتر نوذر انجبین                                                                     
دانشیار، مهندسی مواد
پست الکترونیک: anjabin@shirazu.ac.ir
 

 

 

کارمندان
نام و نام خانوادگی سمت داخلی-0713613
زهرا مهدی زاده کارشناس پژوهشی 3097