نمایشگر یک مطلب

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر زهرا شرافت

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133145-071

پست الکترونیک: zsherafat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی:  سرامیک های مهندسی- مواد پیشرفته

محل اخذ مدرک: دانشگاه شیراز

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:

 

کارمندان

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
فاطمه آقایی دهنوی کارشناسی منشی دفتر 3004