موسسه ژئوتکنیک

مدیریت

ریاست موسسه ژئوتکنیک
دکتر مهدی ویس کرمی                                                                                  
استاد، مهندسی عمران، ژئوتکنیک
پست الکترونیک: mveiskarami@shirazu.ac.ir
شماره تماس: 07136133102

 

کارمندان
نام و نام خانوادگی سمت داخلی-0713613
داریوش اعتمادی نیک مدیر داخلی مؤسسه ژئوتکنیک 3144
مهدی رضائی کارشناس مؤسسه ژئوتکنیک 3144