نمایشگر یک مطلب

ریاست مؤسسه ژئوتکنیک

دکتر نادر هاتف

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133108-071

پست الکترونیک: nhataf@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: ژئوتکنیک ، خاک مسلح ، مکانیک سنگ ، دینامیک خاک

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه هریوت وات ادینگبورک بریتانیا(1370)

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9886-1516

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=NbYxdGcAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999034600

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Nader_Hataf

کارمندان مؤسسه ژئوتکنیک
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
داریوش اعتمادی نیک کارشناسی مدیر داخلی مؤسسه ژئوتکنیک 3144  
مهدی رضائی کاردانی کارشناس مؤسسه ژئوتکنیک 3144