مرکز مشاوره

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی مواد و عمران
طناز انصاری                                                                                                       
روانشناس در زمینه: تحصیلی، اضطراب، تمرکز، افسردگی، روابط بین فردی، پیش از ازدواج و زوج درمانی
خدمات مشاوره برای دانشجویان دانشکده رایگان می باشد.
شماره تماس: ۰۹۱۷۳۰۱۳۱۹۲