هیأت علمی بخش مهندسی مواد

هیأت علمی بخش مهندسی مواد


دکتر رامین ابراهیمی

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133062-071

پست الکترونیک: ebrahimy@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی:  فرایندهای شکل دهی فلزات, تغییر فرم گرم, فرایندهای ترمومکانیکی, تغییر شکل های بزرگ

محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8057-5733

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=YbMx8k8AAAAJ&hl=en

Scopus:  Author ID: 35772405000

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Ramin-Ebrahimi-3

 

دکتر نوذر انجبین

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133335-071

پست الکترونیک: anjabin@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:   شکل دهی, شبیه سازی در مهندسی مواد­

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-3890-1790

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=mDcRtaEAAAAJ

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Nozar-Anjabin

 

دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133139-071

پست الکترونیک: bahrolom@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: پوشش دهی, بیو مواد, مواد بیولوژیکی

محل اخذ مدرک: 

 ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9449-8126

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=_fPwdMIAAAAJ&hl=fa&oi=ao

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Bahrololoom

 

دکتر محمد حسین پایدار

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133263-071

پست الکترونیک: paaydar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: الکتروسرامیک, متالورژی پودر، استخراج فلزات

محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران (1380)

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8434-8463

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=FmMvtqAAAAAJ&hl=fa&oi=ao

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603060890

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Paydar-2

 

دکتر مهدی جاویدی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133266-071

پست الکترونیک: mjavidi@shirazu.ac.ir

mjavidi@yahoo.com

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  مهندسی خوردگی, حفاظت کاتدی و آندی, پایش خوردگی, خوردگی درمحیط بدن, مواد بازدارنده ی خوردگی, خوردگی در صنعت نفت و گاز, بیو مواد

محل اخذ مدرک: 

  ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8122-6295

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=vvDZgjMAAAAJ

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mehdi-Javidi

 

دکتر سیروس جوادپور

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133146-071

پست الکترونیک: javadpor@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:   نانو مواد الکترونیک, کامپوزیت, خوردگی, ساخت و انتخاب مواد

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3846-5682

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=DCJk6Q4AAAAJ

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Sirus-Javadpour

 

دکتر حبیب دانش منش

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133129-071

پست الکترونیک: daneshm@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  فرایندهای تغییر شکل حجیم, نانو ساختارها, نانو کامپوزیت ها, جوشکاری حالت جامد

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8569-2322

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=NtLrOrIAAAAJ&hl=fa&oi=ao

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/H-Daneshmanesh

 

دکتر منصور رهسپار

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133042-071

پست الکترونیک: rahsepar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:   مهندسی خوردگی, شیمی مواد, نانو, الکتروشیمی, بیومواد, باتری و پیل های سوختی

محل اخذ مدرک:  دانشگاه شیراز

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-5254-9319

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mansour-Rahsepar

 

دکتر سید مجتبی زبرجد

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133501-071

پست الکترونیک: mojtabazebarjad@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: مواد پیشرفته، پلیمرها، نانو کامپوزیت, نانو مواد

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4632-409X

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=OMa98r0AAAAJ

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Seyed-Zebarjad

 

دکتر زهرا شرافت

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133145-071

پست الکترونیک: zsherafat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  سرامیک های مهندسی- مواد پیشرفته

محل اخذ مدرک:   دانشگاه شیراز

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2138-2082

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Zahra-Sherafat

 

دکتر عزیز شفیعی

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:36133066-071

پست الکترونیک: ashafiei@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  ساخت افزایشی (چاپ سه بعدی) - جوشکاری و اتصال مواد – کامپوزیت

محل اخذ مدرک:  دانشگاه تهران

 ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0020-4623

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=zabugGEAAAAJ&hl=en

 Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25031776000

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Aziz_Shafiei_Zarghani

 

 

دکتر منصور کنعانی

 

مرتبه علمی : استادیار

تلفن : 36133242-071

پست الکترونیک : mkanani@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: شبیه سازی الکترونی- مواد ، فیزیک مواد

محل اخذ مدرک:

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8764-3655

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tatVx3MAAAAJ&hl=fa&oi=ao

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mansour-Kanani

 

دکتر پوریا نجفی سیار

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133553-071

پست الکترونیک: pnajafi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: الکتروشیمی, مواد پیشرفته ,لایه های نازک, سلول های خورشیدی, خوردگی

محل اخذ مدرک:  دانشگاه شیراز

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-0725-7760

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=3MJdQvEAAAAJ

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Pooria-Najafi

 

دکتر محمدجعفر هادیان فرد

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133067-071

پست الکترونیک: hadianfa@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  شناسایی و آنالیز مواد, خواص مکانیکی, شکست, خستگی, مواد مرکب, خوردگی و استخراج فلزات, آنالیز تخریب, نانو مواد

محل اخذ مدرک:  

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-5746-6432

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=Jushr0IAAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188636817

 Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mj-Hadianfard

 

دکتر بابک هاشمی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن  36133399-71

پست الکترونیک: hashemib@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:   خواص فیزیکی, الکتروسرامیک ها

محل اخذ مدرک:  

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7048-4459

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Babak-Hashemi-3

 

دکتر محمود پاکشیر

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133012-071

پست الکترونیک: pakshir@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: خوردگی و حفاظت از فلزات

محل اخذ مدرک:

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8627-0460

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Pakshir

 

دکتر کمال جانقربان

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133069-071

پست الکترونیک: Janghor@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  متالورژی فیزیکی, متالورژی مکانیکی,  مواد مرکب, آنالیز مواد

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2518-2416

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Kamal-Janghorban

 

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133147-071

پست الکترونیک: jahromi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  بررسی ساختاری-مکانیکی و شکست فلزات، مواد مرکب, نانو مواد, آلیاژهای دمای بالا

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2770-0790

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/S-Jahromi

 

دکتر سید ابوالقاسم دهقان

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133070-071

پست الکترونیک: dehghan@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:   ریخته گری, انجماد, جوشکاری, خزش و تغییر حالت های متالورژیکی, دیرگداز, سرامیک های صنعتی و خانگی

محل اخذ مدرک: 

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Seyed-Abolghasem-Dehghan-2130998227

 

دکتر محمد حسین شریعت

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133071-071

پست الکترونیک: shariat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  ترمودینامیک, متالورژی استخراجی

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7658-3968

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:

 

دکتر محمد محسن مشکسار

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133066-071

پست الکترونیک: moshksar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  شکل دادن فلزات, روش اجزاءمحدود, ماشین کاری و سایش, متالورژی پودر, آلیاژسازی مکانیکی, شکل دهی در نرخ کرنش های بالا

محل اخذ مدرک: 

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4216-9520

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:

 

دکتر عباسعلی نظربلند

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 32307293-071

پست الکترونیک: abbnaz@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:  متالورژی فیزیکی, آنالیزسطوح مواد

محل اخذ مدرک:

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate: