کنگره بین المللی مهندسی عمران

کنگره بین المللی مهندسی عمران


سابقه برگزاری کنگره های بین المللی و ملّی مهندسی عمران و تشکیل هیأت امناء برگزار کننده کنگره های مهندسی عمران

اولین کنگره بین المللی مهندسی راه و ساختمان ایران در سال 1350 در دانشگاه شیراز برگزار گردید. دومین و سومین این کنگره ها در سال های 1353 و 1369 نیز در دانشگاه شیراز برگزار گردید. پس از وقفه ای کوتاه چهارمین و پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال های 1376 و 1379 در دانشگاه های صنعتی شریف و فردوسی مشهد برگزار گردید. در طی برگزاری آخرین کنگره در مشهد، جمعی از نمایندگان دانشگاه های تراز اول مملکت، به دلیل عدم وجود انجمن مهندسی عمران واحد، فراگیر و فعالی که برگزاری این زنجیره کنگره ها را عهده دار شود، به صرافت ایجاد ساختار مناسبی که این مهم را بر عهده گیرد افتاده و ضمن توافق به برگزاری "ششمین کنگره بین المللی مهندسی عمران" در سال 1382 در دانشگاه صنعتی اصفهان، تشکیل هیأت امنائی را بر مبنای اساسنامه ای که در تاریخ 1381/10/03 به تصویب نمایندگان یازده دانشگاه (به ترتیب حرف الفبا):

 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه تربیت مدرّس
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه شیراز
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه کرمان

رسید پایه گذاری نمودند. بر مبنای این اساسنامه اولاً برای این همایش ها، به دلیل فراگیر بودن زمینه های تخصصی مختلف، نام "کنگره های بین المللی مهندسی عمران" برگزیده گردید، دوماً تناوب سه ساله برای برگزاری کنگره ها تعیین شد و سوماً شرط عضویت دانشگاه ها در هیأت امناء "دارا بودن دوره دکترای تخصصی در حداقل یکی از گرایش های مهندسی عمران" قرار داده شد. در طی برگزاری "ششمین کنگره بین المللی مهندسی عمران" در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1382، به دلیل استقبال زیاد از این کنگره ها از سوی محققین از یک طرف و لزوم ایجاد ارتباط بیشتر دانشگاه ها با صنعت عمران کشور و گسترش همکاری فیمابین در جهت بروز کردن صنعت از سوی دیگر، توافق گردیـد که در بین کنگره هـای بین المللی مهندسی عمران، کنگره های ملّی مهندسی عمران برگزار گردد و اولین این کنگره های ملّی در سال 1383 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. از آن زمان تاکنون کنگره های ملّی و بین المللی زیر توسط هیأت امناء برنامه ریزی و با موفقیت برگزار گردیده است.

 

1384  دومین کنگره ملّی

دانشگاه علم و صنعت ایران

1385  هفتمین کنگره بین المللی

دانشگاه تربیت مدرس

1386  سومین کنگره ملّی

دانشگاه تبریز

1387  چهارمین کنگره ملّی

دانشگاه تهران

1388 هشتمین کنگره بین المللی

دانشگاه شیراز

1389  پنجمین کنگره ملّی

دانشگاه فردوسی مشهد

1390  ششمین کنگره ملّی

دانشگاه سمنان

1391  نهمین کنگره بین المللی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1392  هفتمین کنگره ملّی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1393  هشتمین کنگره ملّی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1394  دهمین کنگره بین المللی

دانشگاه تبریز

1395  نهمین کنگره ملّی

دانشگاه فردوسی مشهد

1396  دهمین کنگره ملّی

دانشگاه صنعتی شریف

1397  یازدهمین کنگره بین المللی

دانشگاه تهران

1398  یازدهمین کنگره ملی

دانشگاه شیراز

1399 دوازدهمین کنگره ملی

دانشگاه صنعتی سهند

1400 سیزدهمین کنگره بین المللی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

قابل ذکر است که به دلیل سابقه دانشگاه شیراز در شروع و برگزاری موفق سه کنگره اولیه، محل دبیرخانه دائمی کنگره های مهندسی عمران، دانشگاه شیراز انتخاب گردید که از آن زمان تا حال در این دانشگاه دائر است.