کارمندان

کارمندان


 

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت

تماس

داخلی-0713613

تصویر
هایده دیانتی دیپلم مسئول دفتر ریاست 3000  
مهدی نبی زاده فرد شیرازی کارشناسی رئیس اموراداری و پشتیبانی 3260  
مجید صمیمی زیر دیپلم کارمند دفتر ریاست 3000  
زهراء مهدی زاده کارشناسی کارشناس پژوهشی و مسئول دبیرخانه 3097-3002-3003  
مژده معین کارشناسی ارشد رئیس آموزش و تحصیلات تکمیلی 3474  
فاطمه آقایی دهنوی کارشناسی مسئول دفتر معاونت آموزشی و منشی معاونت دانشجویی 3004  
مریم پورمحمدی کارشناسی ارشد کارشناس آموزش بخش مهندسی مواد 3154  
شهناز عربی منفرد کارشناسی کارشناس آموزش بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست 3101  
علی اصغر کهن کارشناسی مسئول سمعی .و بصری 3268  
امیلا آقایی کارشناسی مسئول دفتر بخش مهندسی مواد 3068  
محمدرضا شیرازی دیپلم کارمند بخش مهندسی مواد 3068  
شهرزاد موسوی کارشناسی مشئول دفتر بخش مهندسی راه،  ساختمان و محیط زیست 3118-3119  
بهزاد صداقت قلاتی کاردانی مسئول اتاق کامپیوتر دانشجویان بخش مهندسی عمران    
علی شایان پور زیر دیپلم نامه رسان 3118  
اسماعیل صادق نژاد کارشناسی رئیس حسابداری 3135  
سیده پگاه راکبیان کارشناسی حسابدار 3526  
امیر امینی زیر دیپلم امین اموال 3661  
محسن تقدسی دیپلم انباردار 3436  
معصومعلی منفرد دیپلم نامه رسان 3137  

 


مهمترین خبرها