کارمندان

کارمندان


 تماس
 سمت
 تحصیلات
 نام و نام خانوادگی
 3068
 ماشین نویس
 دیپلم
 امیلا آقائی
 3002
 ماشین نویس
 دیپلم
 فاطمه آقائی دهنوی
 3144
 مکانیسین
 کارشناس
 داریوش اعتمادی نیک
 3144
 تکنیسین
 دیپلم
 محسن تقدسی
 3568
 منشی دفتر بخش مهندسی مواد
 دیپلم
 زهرا حسینی
 3104
 کارشناس آزمایشگاه
 لیسانس
 مهدی خسرویان
 3003
 ماشین نویس
 دیپلم
 رقیه خیامی نژاد
 3542
 کاردان
 فوق دیپلم
 عین ال... دهقانیان
 3000
 مسئول دفتر
 دیپلم
 هایده دیانتی
 3144
 تکنیسین
 دیپلم
 مهدی رضائی
 3157
 کارشناس ارشد
 کارشناس ارشد
 نشاط سجادیان
 3099
 کارشناس
 کارشناس
 سعیده سعیدی
 3274
 کارشناس
 کارشناس
 هستی شرفی
 6561
 کارشناس
 کارشناس
 لیلا شریعتی فرد
 3136
 تکنیسین
 فوق دیپلم
 بهزاد صداقت قلاتی
 3101
 کارشناس آموزش
 کارشناس
 ژیلا صفائیان
 3064
 کارشناس
 کارشناس
 محمدرضا صلح پورفرد
 3101
 کارشناس آموزش
 کارشناس
 شهناز عربی منفرد
 3134
 مکانیسین
 سیکل
 ناصر فتح ال... پورشیرازی
 3111
 کارشناس
 کارشناس
 آمنه کمالی سروستانی
 3268
 واحد فنی
 دیپلم
 علی اصغر کهن
 3562
 کارشناس
 کارشناس ارشد
 فاطمه محزون
 3154
 کارشناس آموزش
 کارشناس
 مژده معین
 3115
 کارشناس
 کارشناس
 اصغر ملاشیفع
 3561
 کارشناس
 کارشناس
 ساغر منصف
 3133
 حسابدار
 دیپلم
 سیدناصر موسوی
 3118
 ماشین نویس
 دیپلم
 شهرزاد موسوی
 3097
 مسئول دفتر
 دیپلم
 زهرا مهدی زاده
 3117
 کاردان تاسیسات
 دیپلم
 اسماعیل نیاکام
 3114
 کارشناس
 کارشناس
 محمدرضا واحدی پور
  


مهمترین خبرها