کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه


آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی مواد

کارشناس آزمایشگاه : محمدرضا صلح‌پورفرد

تلفن: 36133571-071