کارشناسان آزمایشگاه بخش مهندسی مواد

کارشناسان آزمایشگاه بخش مهندسی مواد


کارشناسان آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت  تماس داخلی- 0713613 تصویر
ساغر منصف کارشناسی کارشناس آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح 3064
لیلا شریعتی فرد کارشناسی سرپرست داخلی آزمایشگاه ها 3561
بهناز کاوه کارشناسی کارشناس آزمایشگاه آنالیز و مشخصه یابی 3076
محمدرضا صلح‌پور کارشناسی کارشناس آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی مواد 3571
عظیم سمتی کارشناسی کارشناس آزمایشگاه متالورژی فیزیکی و متالوگرافی 3306
عین اله دهقانیان کاردانی متصدی کارگاه تراشکاری 3542
محمدکاظم صالحی دیپلم کارمند آزمایشگاه 3660