کارشناسان آزمایشگاه بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

کارشناسان آزمایشگاه بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست


کارشناسان آزمایشگاه بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
هستی شرفی کارشناسی ارشد مسئول آزمایشگاه زمین شناسی و آزمایشگاه GIS 3274-3099
اصغر ملاشفیع کارشناسی lمسئول آزمایشگاه مکانیک خاک 3115
مهدی خسرویان کارشناسی مسئول آزمایشگاه نقشه برداری 3104
مهدی نبی زاده فرد شیرازی کارشناسی مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته و غیراشباع 3260
رضا رضائی کوهنجانی کارشناسی مسئول آزمایشگاه هیدرولیک 3117
سید مجتبی موسوی کارشناسی مسئول آزمایشگاه محیط زیست 3078