وبینار علمی آقای پروفسور وارنیک از آلمان

وبینار علمی آقای پروفسور وارنیک از آلمان


سخنرانی علمی آقای پروفسور وارنیک از آلمان و آقای دکتر منصور کنعانی، عضو محترم هیأت علمی بخش مهندسی مواد

وبینار علمی آقای پروفسور وارنیک از آلمان و آقای دکتر منصور کنعانی عضو محترم هیأت علمی بخش مهندسی مواد