وبینار علمی آقای پروفسور وارنیک از آلمان

وبینار علمی آقای پروفسور وارنیک از آلمان


سخنرانی علمی آقای پروفسور وارنیک (ایرانی مقیم آلمان)