هیأت علمی بخش مهندسی مواد

هیأت علمی بخش مهندسی مواد


دکتر رامین ابراهیمی

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133062-071

پست الکترونیک: ebrahimy@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی:  شکل‌دهی فلزات، خواص مکانیکی مواد

محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8057-5733

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=YbMx8k8AAAAJ&hl=en

Scopus:  Author ID: 35772405000

Researchgate:

دکتر نوذر انجبین

 

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133335-071

پست الکترونیک: anjabin@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی: شکل‌دهی فلزات، شبیه‌سازی در مهندسی مواد­

محل اخذ مدرک:

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:  Author ID: 

Researchgate

 

دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم

 

 

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133139-071

پست الکترونیک: bahrolom@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی: پوشش‌دهی، بیومواد

محل اخذ مدرک:

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:  Author ID: 

Researchgate

 

 


مهمترین خبرها