هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست


ریاست بخش

دکترمحمدرضا نیکو

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133497-071

پست الکترونیک: nikoo@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: مدیدیت کمی و کیفی منابع آب،   روشهای نوین بهینه سازی وشبیه سازی

محل اخذ مدرک:  دکترای آب – دانشگاه تهران (1391)

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-3740-4389

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tbsw9yAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479097100

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Nikoo

 
 
اساتید به ترتیب الفتبا

دکتر سید حسین افضلی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133241-071

پست الکترونیک: afzali@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: مکانیک سیالات، هیدرولیک،  ‌سد سازی، منابع آب، سازه های سریع النصب آبی

محل اخذ مدرک: دکترای سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9195-615X

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=9gjgAfsAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56201038400

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Seied_Hosein_Afzali

 

 

 

دکترسید محراب امیری

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133150-071

پست الکترونیک: mamiri@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: آب، هیدرولیک محاسباتی

محل اخذ مدرک: دکترای آب  دانشگاه شیراز (1391)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1975-7105

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=MQrar7MAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196098182

Researchgate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2111699993_Seyed_Mehrab_Amiri

 

 

دکترسید احمد انوار

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133107-071

پست الکترونیک: anvar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: سازه ، دینامیک سازه ، مهندسی زلزله

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه کالیفرنیا سندیگو (1362)

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55248039900

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Ahmad_Anvar

 

دکتر پویان برومند

 

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133267-071

پست الکترونیک: p.broumand@gmail.com

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی زلزله دانشگاه شریف

ORCID:

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=u_GJ2o8AAAAJ&hl=en

Scopus:

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Pooyan_Broumand

 

 

 

 

دکترمحمدرضا بنان

 

 

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133105-071

پست الکترونیک: banan@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: روش های اجزای محدود ، بهینه یابی، مکانیک

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه ایلی نویز آمریکا (1372)

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7150-5343

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55404728000

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Banan

 

 

 

دکترمحمودرضا بنان

 

 

مرتبه علمی:

تلفن: 36133536-071

پست الکترونیک: bananm@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: رفتار و دینامیک سازه، ترمیم، مهندسی زلزله

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه ایلی نویز آمریکا(1373)

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9763-8283

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=l2SmqwoAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55404728000

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Reza_Banan

 

 

 

 

دکترفرید الدین پیرویان

 

مرتبه علمی:استادیار

تلفن: 36133005-071

پست الکترونیک:peiravian@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مهندسی حمل و نقل و ترافیک، روسازی راه

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی  حمل و نقل، دانشگاه ایلینویز، شیکاگو

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0142-3956

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=5D8kQHkAAAAJ&hl=en

Scopus:

Researchgate:

 

 

 

 

دکتر ناصر طالب بیدختی

 

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133018-071

پست الکترونیک: taleb@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: هیدرولیک ، سازه های هیدرولیکی ، مهندسی رودخانه و رسوب ، مهندسی محیط زیست

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی هیدرولیک دانشگاه ایالتی اورگان آمریکا (1363)

 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9322-2416

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=05ikwPMAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56237213800

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/N_Talebbeydokhti

 

 

 

دکترمیثم تکلوزاده

 

 

مرتبه علمی:استادیار

تلفن: 36133253-071

پست لکترونیک:takalloozadeh@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: بهینه سازی شکل سازه ها

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی زلزله دانشگاه شریف

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1193-600X

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35088951000

Researchgate:

 

 

 

 

 

دکترمجتبی جهان اندیش

 

 

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133116-071

پست الکترونیک:jahanand@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: روش‌های  محاسباتی در ژئوتکنیک، دینامیک خاک و زلزله، برهم کنش خاک و سازه

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا (1373)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6767-5147

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NMjDLSQAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506244441

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mojtaba_Jahanandish

 

 

 

دکترایوب کریمی جشنی

 

 

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 36133573-071

پست الکترونیک: akarimi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: تصفیه فاضلاب ، تصفیه آب ، کنترل آلودگی هوا ، مدیریت محیط زیست

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه اوتاوا (1380)

ORCID:

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8293232600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ayoub_Karimi-Jashni

 

 

 

دکترقاسم حبیب آگهی

 

 

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133098-071

پست الکترونیک: habibg@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: کاربرد شبکه های عصبی و تئوری فازی در مهندسی ژئوتکنیک، مکانیک خاک های غیر اشباع، ژئوتکنیک زیست‌ محیطی

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه مک گیل، مونترال کانادا (1369)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9715-6639

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lKnwV-gAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55886181600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ghassem_Habibagahi

 

 

دکترمریم دهقانی

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133162-071

پست الکترونیک: dehghani_rsgsi@yahoo.com

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:دکترای سنجش از دور – دانشگاه علم و صنعت (1388)

محل اخذ مدرک: تداخل سنجی راداری،پردازش رقومی تصاویر

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0231-7530

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3rnrrssAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212195949

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Maryam_Dehghani

 

 

 

دکتررضا رازانی

 

 

مرتبه علمی:استاد

تلفن: -

پست الکترونیک: razani@succ.shirazu.a.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:بهینه یابی سازه ها ، مهندسی زلزله ، سازه های فولادی و بنائی ، مهندسی سیستم های فنی-اقتصادی-اجتماعی

محل اخذ مدرک:دکتری مهندسی سازه دانشگاه کیس وسترن آمریکا

ORCID:

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603400140

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Reza_Razani

 

 

 

دکترغلامرضا رخشنده رو

 

 

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133163-071

پست الکترونیک: rakhshan@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:هیدرولیک ، مهندسی منابع آب، محیط زیست

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی هیدرولیک دانشگاه میشیگان(1376)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6153-264X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2Eh_ROEAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15726256500

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/G_Rakhshandehroo

 

 

دکترعبدالرسول رنجبران

 

 

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 36133045-071

پست الکترونیک:ranjbaran@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:تحلیل غیر خطی بتن مسلح ، رو اجزای محدود و عناصر مرزی

محل اخذ مدرکدکترای مهندسی سازه دانشگاه منچستر انگلستان(1371)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9788-8880

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200502044

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Abdolrasoul_Ranjbaran

 


 

دکترسولماز سعادت

 

 

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 36133510-071

پست الکترونیک:ssaadat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: تصفیه آب وفاضلاب

محل اخذ مدرک:  دکترای مهندسی محیط زیست- دانشگاه شیراز (1391)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8588-3417

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=06pDKOkAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56399131900

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Solmaz_Saadat

 

 

 

دکتر حمید سیدیان

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: -

پست الکترونیک: seyyedia@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:سازه، سازه های فولادی ، دینامیک سازه ها، روشهای تحلیلی در مکانیک جامدات

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه ایلی نویز آمریکا

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:

 

 

 

 

دکترایمان شمیم

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:9127196973 0

پست الکترونیک: eshamim@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:طراحی لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه و زلزله  دانشگاه مک گیل، کانادا (1391)

ORCID:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rPVhAWoAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=47161611400

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Iman_Shamim

 

 

 

 

دکترمحمدجواد عابدینی    

 

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133132-071

پست الکترونیک: abedini@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: روش های عددی در مهندسی منابع آب، آنالیز سری های زمانی و مکانی

محل اخذ مدرک:  دکترای مهندسی هیدرولیک و منابع آب دانشگاه گوئلف کانادا (1377)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0756-3872

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hl98mrIAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=11739624700

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohamad_Javad_Abedini

 

 

دکترارسلان قهرمانی    

 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBlBgHikAZAOMmkcNtK5f9eWkaasX_6IbxGOIx4EVYkoud1wZk

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133017-071

پست الکترونیک: ghahrama@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مکانیک سنگ، ژئوتکنیک ، ژئوتکنیک لرزه ای، ژئومکانیک محاسباتی و کاربردی

محل اخذ مدرک: دکتری ژئوتکنیک دانشگاه پرینستون آمریکا (1346)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5617-1584

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701440352

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Arsalan_Ghahramani

 

 

 

دکترمحمودرضا ماهری

 

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133019-071

پست الکترونیک:maheri@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مهندسی زلزله ، دینامیک سازه ، سازه

محل اخذ مدرک:  دکترای  مهندسی زلزله  دانشگاه بریستول انگلستان (1366)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5502-059X

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6gLGxrAAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6604091276

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Maheri

 

 

دکترپرویز منجمی

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133106-071

پست الکترونیک: monajemi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: کنترل آلودگی محیط ، تصفیه،  مهندسی منابع آب

محل اخذ مدرک:  دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه کرنل (1347)

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

 

 

 

 

دکترمحمدرضا نیکو

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133497-071

پست الکترونیک:nikoo@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مدیدیت کمی و کیفی منابع آب،   روشهای نوین بهینه سازی وشبیه سازی

محل اخذ مدرک:  دکترای آب – دانشگاه تهران (1391)

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-3740-4389

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tbsw9yAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479097100

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Nikoo

 

 

دکتراحسان نیکویی

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133518-071

پست الکترونیک: enikooee@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مکانیک محیط های متخلخل، مکانیک مواد دانه ای، مکانیک خاک غیر اشباع، ژئوتکنیک زیست محیطی

محل اخذ مدرک:  دکترای مهندسی ژئوتکنیک– دانشگاه شیراز (1392)

فوق دکترا مکانیک محیط های متخلخل- دانشگاه اوترخت هلند (1395)

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2365-1132

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36137601700

Researchgate:

 

 

 

 

دکترعلیرضا وثوقی

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133074-071

پست الکترونیک: vosoughi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: سازه؛ دینامیک سازه ها، مکانیک محاسباتی، بهینه یابی

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه – دانشگاه شیراز(1388)

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2394-4453

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=vVjPU4YAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23053246700

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Ali_Reza_Vosoughi

 

 

 

 

دکترمهدی ویس کرمی

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133102-071

پست الکترونیک: mveiskarami@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: ژئومکانیک محاسباتی‌، مکانیک جامدات، ژئوتکنیک لرزه ای

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه شیراز(1389)

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-2494-0633

Google Scholar:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434933200

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Veiskarami

 

 

 

 

 

 

 

 

دکترنادر هاتف

 

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133108-071

پست الکترونیک: nhataf@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: ژئوتکنیک ، خاک مسلح ، مکانیک سنگ ، دینامیک خاک

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه هریوت وات ادینگبورک بریتانیا(1370)

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9886-1516

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=NbYxdGcAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999034600

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Nader_Hataf

 

 

 

 

 

 

 

 


مهمترین خبرها