هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست


اساتید بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

دکترمحمدرضا نیکو

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133497-071

پست الکترونیک:nikoo@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:مدیریت کمی و کیفی منابع آب، روشهای نوین بهینه سازی وشبیه سازی

محل اخذ مدرک:دکترای آب دانشگاه تهران (1391)

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-3740-4389

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tbsw9yAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479097100

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Nikoo

 
 

دکترسید حسین افضلی

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133241-071

پست الکترونیک:afzali@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: مکانیک سیالات،هیدرولیک،  ‌سدسازی،منابع آب،سازه های سریع النصب آبی

محل اخذ مدرک: دکترای سازه های هیدرولیکی - دانشگاه شیراز

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9195-615X

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=9gjgAfsAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56201038400

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Seied_Hosein_Afzali

 

 

دکترسید احمد انوار

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133107-071

پست الکترونیک:anvar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره:

زمینه تخصصی:سازه،دینامیک سازه،مهندسی زلزله

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه کالیفرنیا سندیگو (1362)

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55248039900

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Seyed_Ahmad_Anvar

 
 

دکترمحمدرضا بنان

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133105-071

پست الکترونیک:banan@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:روش های اجزای محدود ، بهینه یابی، مکانیک

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه ایلی نویز آمریکا (1372)

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-7150-5343

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55404728000

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Banan

 

 

 

دکترمحمودرضا بنان

مرتبه علمی:

تلفن: 36133536-071

پست الکترونیک:bananm@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:رفتار و دینامیک سازه، ترمیم، مهندسی زلزله

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه ایلی نویز آمریکا(1373)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9763-8283

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=l2SmqwoAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55404728000

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Reza_Banan

 
 

دکترفرید الدین پیرویان

 

مرتبه علمی:استادیار

تلفن: 36133005-071

پست الکترونیک:peiravian@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:مهندسی حمل و نقل و ترافیک، روسازی راه

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی حمل و نقل، دانشگاه ایلینویز، شیکاگو

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0142-3956

https://scholar.google.com/citations?user=5D8kQHkAAAAJ&hl=enGoogle Scholar: 

Scopus:

Researchgate:

 
 

دکتر ناصر طالب بیدختی

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133018-071

پست الکترونیک:taleb@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:هیدرولیک، سازه های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه و رسوب،مهندسی محیط زیست

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی هیدرولیک دانشگاه ایالت یاورگان آمریکا (1363)

 ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9322-2416

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=05ikwPMAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56237213800

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/N_Talebbeydokhti

 
 

دکترمیثم تکلوزاده

مرتبه علمی:استادیار

تلفن: 36133253-071

پستلکترونیک:takalloozadeh@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:بهینه سازی شکل سازه ها

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی زلزله دانشگاه شریف

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1193-600X

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35088951000

Researchgate:

 
 

دکترمجتبی جهان اندیش

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133116-071

پست الکترونیک:jahanand@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:روش‌های محاسباتی در ژئوتکنیک، دینامیک خاک و زلزله، برهم کنش خاک و سازه

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا (1373)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6767-5147

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=NMjDLSQAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506244441

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mojtaba_Jahanandish

 

 

دکترایوب کریمی جشنی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 36133573-071

پست الکترونیک:akarimi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:تصفیه فاضلاب، تصفیه آب، کنترل آلودگی هوا، مدیریت محیط زیست

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه اوتاوا (1380)

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8293232600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ayoub_Karimi-Jashni

 
 

دکتر قاسم حبیب آگهی

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133098-071

پست الکترونیک:habibg@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:کاربرد شبکه های عصبی و تئوری فازی در مهندسی ژئوتکنیک، مکانیک خاک های غیراشباع، ژئوتکنیک زیست‌ محیطی

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه مک گیل، مونترال کانادا (1369)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9715-6639

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=lKnwV-gAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55886181600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ghassem_Habibagahi

 
 

دکترمریم دهقانی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133162-071

پست الکترونیک:dehghani_rsgsi@yahoo.com

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:دکترای سنجش از دور دانشگاه علم و صنعت (1388)

محل اخذ مدرک: تداخل سنجی راداری،پردازش رقومی تصاویر

ORCID:http://orcid.org/0000-0003-0231-7530

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=3rnrrssAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212195949

 Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Maryam_Dehghani

 
 
 

دکترغلامرضا رخشنده رو

مرتبه علمی:استاد

تلفن: 36133163-071

پست الکترونیک:rakhshan@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:هیدرولیک، مهندسی منابع آب، محیط زیست

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی هیدرولیک دانشگاه میشیگان(1376)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6153-264X

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=2Eh_ROEAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15726256500

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/G_Rakhshandehroo

 

 

دکترعبدالرسول رنجبران

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 36133045-071

پست الکترونیک:ranjbaran@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:تحلیل غیرخطی بتن مسلح، روی اجزای محدود و عناصر مرزی

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه منچستر انگلستان(1371)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9788-8880

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200502044

 Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Abdolrasoul_Ranjbaran

 
 

دکترسولماز سعادت

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 36133510-071

پست الکترونیک:ssaadat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصیتصفیه آب و فاضلاب

محل اخذ مدرک:  دکترای مهندسی محیط زیست - دانشگاه شیراز (1391)

 ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8588-3417

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=06pDKOkAAAAJ&hl=en

:Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56399131900

 Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Solmaz_Saadat

 
 

دکتر حمید سیدیان

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: -

پست الکترونیک:seyyedia@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصیسازه، سازه های فولادی، دینامیک سازه ها، روش های تحلیلی در مکانیک جامدات

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه دانشگاه ایلی نویز آمریکا

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:

 
 

دکترایمان شمیم

مرتبه علمی: استادیار

تلفن:9127196973 0

پست الکترونیک:eshamim@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:طراحی لرزه ای سازه های فولادی سرد نورد شده

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی سازه و زلزله  دانشگاه مک گیل، کانادا (1391)

ORCID:

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=rPVhAWoAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=47161611400

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Iman_Shamim

 
 

دکتر محمدجواد عابدینی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133132-071

پست الکترونیک:abedini@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:روش های عددی در مهندسی منابع آب، آنالیز سری های زمانی و مکانی

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی هیدرولیک و منابع آب دانشگاه گوئلف کانادا(1377)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0756-3872

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=hl98mrIAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=11739624700

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mohamad_Javad_Abedini

 

 

دکترارسلان قهرمانی

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133017-071

پست الکترونیک:ghahrama@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:مکانیک سنگ، ژئوتکنیک، ژئوتکنیک لرزه ای، ژئومکانیک محاسباتی و کاربردی

محل اخذ مدرک:دکترای ژئوتکنیک دانشگاه پرینستون آمریکا (1346)

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5617-1584

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701440352

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Arsalan_Ghahramani

 
 

دکتر محمودرضا ماهری

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133019-071

پست الکترونیک:maheri@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:مهندسی زلزله، دینامیک سازه، سازه

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی زلزله دانشگاه بریستول انگلستان (1366)

 ORCID:https://orcid.org/0000-0002-5502-059X

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=6gLGxrAAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6604091276

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Maheri

 

 

دکترپرویز منجمی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133106-071

پست الکترونیک:monajemi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:کنترل آلودگی محیط، تصفیه، مهندسی منابع آب

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه کرنل (1347)

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

 
 

دکتراحسان نیکویی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133518-071

پست الکترونیک:enikooee@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:مکانیک محیط های متخلخل، مکانیک مواد دانه ای، مکانیک خاک غیر اشباع، ژئوتکنیک زیست محیطی

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی ژئوتکنیک  دانشگاه شیراز (1392)

فوق دکترا مکانیک محیط های متخلخل- دانشگاه اوترخت هلند (1395)

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2365-1132

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36137601700

Researchgate:

 
 

دکترعلیرضا وثوقی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133074-071

پست الکترونیک: vosoughi@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:سازه؛ دینامیک سازه ها، مکانیک محاسباتی، بهینه یابی

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی سازه دانشگاه شیراز(1388)

ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2394-4453

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vVjPU4YAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23053246700

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ali_Reza_Vosoughi

 
 

دکتر مهدی ویس‌کرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133102-071

پست الکترونیک: mveiskarami@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره: 328

زمینه تخصصی: ژئومکانیک، مکانیک مهندسی، ژئوتکنیک لرزه‌ای

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک - دانشگاه شیراز (1389)

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2494-0633

Google Scholar:

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434933200

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Veiskarami

 
 

دکترنادر هاتف

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133108-071

پست الکترونیک:nhataf@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:ژئوتکنیک ، خاک مسلح ، مکانیک سنگ ، دینامیک خاک

محل اخذ مدرک:دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه هریوت وات ادینگبورک بریتانیا(1370)

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9886-1516

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NbYxdGcAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55999034600

 Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Nader_Hataf

 
 

دکترسید محراب امیری

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133150-071

پست الکترونیک:mamiri@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:آب، هیدرولیک محاسباتی

محل اخذ مدرک: دکترای آب  دانشگاه شیراز (1391)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1975-7105

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=MQrar7MAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196098182

 Researchgate:https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2111699993_Seyed_Mehrab_Amiri

 
 

دکتر پویان برومند

مرتبه علمی:استادیار

تلفن: 36133267-071

پست الکترونیک:p.broumand@gmail.com

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی زلزله دانشگاه شریف

ORCID:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=u_GJ2o8AAAAJ&hl=en

Scopus:

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Pooyan_Broumand

 

مهمترین خبرها