معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی


 

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

 

دکترسید محراب امیری

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133150-071

پست الکترونیک: mamiri@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: آب، هیدرولیک محاسباتی

محل اخذ مدرک: دکترای آب  دانشگاه شیراز (1391)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1975-7105

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=MQrar7MAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196098182Scopus:

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2111699993_Seyed_Mehrab_AmiriResearchgate: 

 

کارمندان

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
زهراء مهدی زاده کارشناسی کارشناس پژوهشی 3097

 


مهمترین خبرها