معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


 

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مواد و عمران
دکتر یوسف مظاهری                                                                     
دانشیار، مهندسی مواد
پست الکترونیک: yousef.mazaheri@shirazu.ac.ir 
 

 

 

کارمندان
نام و نام خانوادگی سمت داخلی-0713613
زهرا مهدی زاده کارشناس پژوهشی 3097