فراخوان جذب ایده و استارتاپ برای چرخه اول شتابدهی گذر در حوزه های عمران انرژی و محیط زیست و گردشگری

فراخوان جذب ایده و استارتاپ برای چرخه اول شتابدهی گذر در حوزه های عمران انرژی و محیط زیست و گردشگریمهمترین خبرها