سمینار انجمن علمی بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و عمران

سمینار انجمن علمی بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد و عمران


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر رامین ابراهیمی، عضو هیأت علمی بخش مهندسی مواد

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر رامین ابراهیمی، عضو هیأت علمی بخش مهندسی مواد