سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش

سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش


سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش

سخنران : دکتر محمدتقی ایزدی

دانش آموخته دانشگاه میسوری

از پیش‌کسوتان مهندسی ژئوتکنیک استان فارس

شرکت مهندسین مشاور جهان‌پی سامان

« دنیا منتظر من نبود »