ریاست دانشکده مهندسی

ریاست دانشکده مهندسی


رئیس دانشکده مهندسی

دکتر محمد حسین پایدار

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133263-071

پست الکترونیک: paaydar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی:

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: متالورژی پودر، سرامیک های مهندسی

محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران (1380)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8434-8463

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FmMvtqAAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603060890

Researchgate:

 

 


مهمترین خبرها