ریاست بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

ریاست بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست


رئیس بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

دکترمحمدرضا نیکو

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133497-071

پست الکترونیک:nikoo@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مدیدیت کمی و کیفی منابع آب،   روشهای نوین بهینه سازی وشبیه سازی

محل اخذ مدرک:  دکترای آب – دانشگاه تهران (1391)

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-3740-4389

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tbsw9yAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479097100

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Nikoo

کارمندان

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی- 0713613 تصویر
شهرزاد موسوی کارشناسی مسئول دفتر بخش 3118-3119
بهزاد صداقت قلاتی کاردانی مسئول اتاق کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد 3565
علی شایان پور زیر دیپلم کارمند بخش 3118-3118

کارشناسان آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
هستی شرفی کارشناسی ارشد مسئول آزمایشگاه زمین شناسی و آزمایشگاه GIS 3274-3099
اصغر ملاشفیع کارشناسی lمسئول آزمایشگاه مکانیک خاک 3115
مهدی خسرویان کارشناسی مسئول آزمایشگاه نقشه برداری 3104
مهدی نبی زاده فرد شیرازی کارشناسی مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته و غیراشباع 3260
رضا رضائی کوهنجانی کارشناسی مسئول آزمایشگاه هیدرولیک 3117
سید مجتبی موسوی کارشناسی مسئول آزمایشگاه محیط زیست 3078

 


مهمترین خبرها