دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست


  • دانشجو: غزاله مطیع‌بیرجندی، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش عمران-محیط زیست، 
  • زمان: 2 اسفند ماه 1399، ساعت 11 الی 13
  • عنوان: ساخت نانو جاذب مغناطیسی سیلیسی مزوپور(41-MCM )اصالح شده با اکسید روی و بررسی کاربرد آن در جذب جنتامایسین از محلولهای آبی
  • Synthesis and Application of Fe3O4@MCM-41/ZnO as an Absorbent for Removal of Gentamicin from Aqueous Solutions
  • مکان: https://vroom.shirazu.ac.ir/Eng1-6
  • اعضای کمیته: دکتر سولماز سعادت (استاد راهنما)، دکتر ایوب کریمی‌جشنی (استاد مشاور)


مهمترین خبرها