دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست


o        دانشجو: مرتضی قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سنجش از دور، ورودی 96

o        زمان: 26  بهمن ماه 1399، ساعت 18 الی 20

o        عنوان: تشخیص خودکار ترک سطح جاده با استفاده از یادگیری عمیق

o        مکان:  https://vroom.shirazu.ac.ir/Eng1-7

  • اعضای کمیته: دکتر فریدالدین پیرویان (استاد راهنما)، دکتر پیمان ستوده (استاد مشاور)، دکتر مریم دهقانی (استاد مشاور


مهمترین خبرها