دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد

دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد


o        دانشجو: فریاد بیگدلی، دانشجو دکتری  مهندسی مواد و متالورژی، ورودی ۹۲

o        زمان: شنبه ۲ اسفند ۹۹ ساعت ۹ الی ۱۲

o        عنوان: بررسی رفتار مکانیکی و خوردگی پوششهای FBE سطوح داخلی لوله و اثر آنها بر افزایش عمر و تخمین عمر باقیمانده لوله های حفاری

o        مکان: http://vroom.shirazu.ac.ir/mjavidi

  • اعضای کمیته: دکتر محمود پاکشیر(استاد راهنما) دکتر مهدی جاویدی(استاد راهنما) آقای دکتر محمدابراهیم بحرالعلوم(استاد مشاور). آقای دکتر منصور رهسپار(استاد مشاور). آقای دکتر محمدجعفر هادیان فرد
    (استاد مشاور).آقای دکتر پوریا نجفی سیار(داور متخصص داخلی). دکتر رسول امینی(داور متخصص خارجی)


مهمترین خبرها