دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399


 
1- ثبت نام مرحله اول از ساعت 9 صبح روز شنبه 18/11/99 آغاز خواهد شد.
2- ثبت نام مرحله اول شامل دانشجویانی که انتخاب واحد مقدماتی انجام داده و فرمهای ارزشیابی را تکمیل نموده اند از 18/11/99 لغایت 19/11/99 به ترتیب سال ورود انجام می گردد.
3- ثبت نام مرحله دوم از روز دو شنبه 20/11/99 لغایت روز جمعه 24/11/99
4- ثبت نام دانشجویان میهمان در مرحله دوم می باشد. 
5- تأیید انتخاب واحد دانشجویان توسط اساتید مشاور طبق تقویم آموزشی و غیر قابل تمدید است.
6- درصورت عدم تأیید دروس انتخابی دانشجو توسط استاد مشاور، کلیه دروس انتخابی دانشجو حذف خواهد شد. 
7- در صورت عدم تأیید اخذ درس بدون رعایت پیش نیاز توسط استاد مشاور و کارشناس بخش، دانشجو ملزم به حذف آن درس خواهد بود.
8- شروع کلاسها شنبه 25/11/99
9- دانشجو در زمان حذف و اضافه 9 و 10 اسفندماه می تواند حداکثر دو درس را اضافه و دو درس را حذف نماید.
ترتیب انتخاب واحد مرحله اول:
روز اول (18/11/99) ساعت 9 صبح ورودی نیمسال دوم 96 و قبل از آن
روز اول (18/11/99) ساعت 14 ورودی نیمسال دوم 97 و قبل از آن
روز دوم (19/11/99) ساعت 9 صبح ورودی نیمسال دوم 98 و قبل از آن
روز دوم (19/11/99) ساعت 14 ورودی نیمسال دوم 99 و قبل از آن


مهمترین خبرها