دانش آموختگان مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور دانشگاه شیراز

دانش آموختگان مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور دانشگاه شیراز


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

سال دفاع

1

استفاده از فیلترکالمن در بازیابی فاز پراکنش کننده های پایدار در روش تداخل سنجی راداری به منظور برآورد جابجایی سطح زمین

 

1395

 

امین توکلی اصطهباناتی

An Approach based on Kalman Filter For Phase Unwrapping of Persistent Scatterer Interferometry to Estimate Ground Displacment

 

2

ناحیه بندی تصاویر پلاریمتری حالت فشرده با استفاده از مدل تصادفی مارکوف بهبود یافته

1396

 

جمیل نظری نژاد

Segmentation of Compact PolSAR Images using Improved Marcov Random Field Model

 

3

بررسی عملکرد تلفیق تصاویر پلاریمتریک   SAR  و نوری در سطح پیکسل به منظور طبقه بندی پوشش زمین

1396

 

نوید نکویی شهرکی

To study the effect of Fusion of Polarimetric SAR and optic images at pixel level for land cover classification

 

4

تعیین مشخصات هیدروژئولوژیکی آبخوان برمبنای نتایج حاصله از تخمین فرونشست با استفاده از تداخل سنجی راداری و مدلسازی آب زیرزمینی

1396

 

عاطفه چوپانی

Determination of Hydrogeological Parameters of Aquifer System Based on Subsidence Measurements Using SAR Interferometry and Groundwater Modeling

 

5

ارزیابی مدل های ریاضی دو بعدی و سه بعدی جهت تصحیح هندسی تصاویر حاصل از پهپاد کوادروتور۴

1397

 

هادی قربانی

Evaluation of 2D and 3D Mathematical Models for Geometric Correction of the UAV Quadrotor 4 Images

 

6

شناسایی کانونها و ردیابی توفانهای گرد و غبار در استان فارس با استفاده از فناوری سنجش از دور و داده های هواشناسی

1397

 

سعید امرایی

Detecting dust sources and tracking dust storm across Fars province using remote sensing technique and meteorological data

 

7

تخمین و تصحیح اثرات تروپسفری بر روی داده های تداخل سنجی راداری در براورد جابجایی سطح زمین

1397

 

محمد کاوه یی

Estimation and Correction of Tropospheric Effects on Differential SAR Interferometry in estimation of land's surface deformation

 

8

استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنش کننده های پایدار در پایش زمین لغزش

1398

 

میلاد یارمحمدتوسکی

Application of Radar Interferometry based on persistent Scatterer in Landslide monitoring

 

9

بهینه یابی چند هدفه آرایش ایستگاه های پایش کیفی ذرات معلق هوا (PM2.5) با استفاده از تئوری آنتروپی و بر مبنای اطلاعات AOD  ماهواره  MODIS

1398

 

روح الله رحمانی

Multi-Objective Optimization of PM2.5 Monitoring Network layout Using the Entropy Theory based on MODIS AOD satellite data

 

10

بهینه یابی آرایش ایستگاههای پایش ذرات    معلق (PM10) با استفاده از مفهوم ارزش اطلاعات بر اساس داده های AOD ماهواره ای

1398

 

میلادکربلایی اقاملکی

Optimization of PM10 monitoring networks using the Value of information concept based on satellite's AOD data

 

11

کاربرد شبکه‌های کانولوشن سیامی برای تشخیص تغییرات شهری  بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

1399

 

فرنوش حیدری

Urban Change Detection by Fully Convolutional Siamese Network based on Remote Sensing Images

 

12

آشکارسازی نیمه اتوماتیک ساختمان از تصاویر پهپاد با قدرت تفکیک مکانی بالا

1399

 

مسلم مهرزاد

Semi-Automatic Building Detection from High-Resolution Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Images

 

13

بهینه‌سازی کوهرنسی بر روی زیر فضای پلاریمتری جهت برآورد جابجایی سطح زمین

1399

 

سیروس کیهان

Coherence optimization in the polarimetry sub space to estimate the ground displacement

 

14

تشخیص خودکار ترک سطح جاده با استفاده از یادگیری عمیق

1399

 

مرتضی قاسمی

Automated road pavement crack detection based on deep learning

 

15

استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌کننده های پایدار در پایش فرونشست

1400

 

فائزه براتی کهریزسنگی

subsidence monitoring Using the radar interferometry technique based on persistent scatterers

 

16

شناسایی مناطق مستعد به وقوع زمین لغزش براساس سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از ترکیب مدل‌های یادگیری ماشین و الگوریتم‌های فرا ابتکاری

1400

 

محمدامین دره شوری

GIS-based landslide susceptibility mapping using machine learning models and meta heuristic algorithms

 

17

ریز مقیاس کردن محصول رطوبت خاک داده های ماهوارهای SMAP با استفاده از داده های سنجش از دوری

1401

 

فاطمه ایمانپور

Down-scaling of soil moisture product of SMAP satellite data using Remote sensing data