حوزه ریاست دانشکده مهندسی

حوزه ریاست دانشکده مهندسی


ریاست دانشکده مهندسی

دکتر محمد حسین پایدار

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133263-071

پست الکترونیک: paaydar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی:

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: متالورژی پودر، سرامیک های مهندسی

محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران (1380)

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8434-8463

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=FmMvtqAAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603060890

Researchgate:

 

 

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی

دکترسید محراب امیری

 

 

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133150-071

پست الکترونیک: mamiri@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: آب، هیدرولیک محاسباتی

محل اخذ مدرک: دکترای آب  دانشگاه شیراز (1391)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1975-7105

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=MQrar7MAAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196098182

Researchgate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2111699993_Seyed_Mehrab_Amiri

 
 
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

دکترمهدی ویس کرمی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133102-071

پست الکترونیک: mveiskarami@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: ژئومکانیک محاسباتی‌، مکانیک جامدات، ژئوتکنیک لرزه ای

محل اخذ مدرک: دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه شیراز(1389)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2494-0633

Google Scholar:

 Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434933200

  Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Veiskarami

 
 
معاونت دانشجویی دانشکده مهندسی

دکتر زهرا شرافت

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 36133145-071

پست الکترونیک: zsherafat@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی:  سرامیک های مهندسی- مواد پیشرفته

محل اخذ مدرک: دانشگاه شیراز

ORCID:

Google Scholar:

Scopus:

Researchgate:

 
 

ریاست بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط ‌زیست

دکترمحمدرضا نیکو

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133497-071

پست الکترونیک:nikoo@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی: مدیدیت کمی و کیفی منابع آب،   روشهای نوین بهینه سازی وشبیه سازی

محل اخذ مدرک:  دکترای آب – دانشگاه تهران (1391)

ORCID:http://orcid.org/0000-0002-3740-4389

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=tbsw9yAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479097100

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Nikoo

 
 
ریاست بخش مهندسی مواد

دکتر رامین ابراهیمی

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133062-071

پست الکترونیک: ebrahimy@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی:  شکل‌دهی فلزات، خواص مکانیکی مواد

محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8057-5733

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=YbMx8k8AAAAJ&hl=en

Scopus:  Author ID: 35772405000

Researchgate:

 

 


مهمترین خبرها