حوزه ریاست

حوزه ریاست


[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

دکتر محمدجواد عابدینی

دکترای مهندسی عمران استاد abedini@shirazu.ac.ir

مستقیم: 32337852-071

داخلی:3000

071-36473575

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

دکتر بابک هاشمی

دکترای مهندسی مواد

دانشیار hashemib@shirazu.ac.ir 3474  

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

 
دکتر مجتبی جهان‌اندیش

دکترای مهندسی عمران

  jahanand@shirazu.ac.ir

مستقیم:

071-36473565

داخلی:

3097

 

[معاونت دانشجویی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

دکتر منصور رهسپار

دکترای مواد

  rahsepar@shirazu.ac.ir

مستقیم:

071-36473565

داخلی:

3042

 

[معاونت اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

پست الکترونیک

شماره تماس

دورنگار

 
           

 


مهمترین خبرها