جهت اخذ گواهی معدل و ...

جهت اخذ گواهی معدل و ...


دانشجویان گرامی

جهت اخذ گواهی معدل، درخواست انصراف و موارد مشابه دیگر،  لطفاً تقاضای خود را در اتوماسیون آموزشی در قسمت مکاتبات آموزشی ارسال و پیگیری نمایید.


مهمترین خبرها