اساتید بخش راه، ساختمان و محیط زیست

اساتید بخش راه، ساختمان و محیط زیست


 

ردیف نام نام خانوادگی مرتبه علمی وضعیت رزومه
1 سید حسین افضلی دانشیار فعال دریافت رزومه
2 سید محراب امیری استادیار فعال دریافت رزومه
3 سید احمد انوار استادیار بازنشسته دریافت رزومه
4 پویان برومند استادیار فعال دریافت رزومه
5 محمد رضا بنان استاد فعال دریافت رزومه
6 محمود رضا بنان دانشیار فعال دریافت رزومه
7 لطفعلی بهپور مربی فعال دریافت رزومه
8 فریدالدین پیرویان استادیار فعال دریافت رزومه
9 میثم تکلوزاده استادیار فعال دریافت رزومه
10 سید شهرام جزائری استادیار فعال دریافت رزومه
11 مجتبی جهان اندیش استاد فعال دریافت رزومه
12 قاسم حبیب آگهی استاد فعال دریافت رزومه
13 مریم دهقانی دانشیار فعال دریافت رزومه
14 رضا رازانی استاد بازنشسته دریافت رزومه
15 غلامرضا رخشنده رو دانشیار فعال دریافت رزومه
16 عبدالرسول رنجبران استادیار بازنشسته دریافت رزومه
17 سولماز سعادت استادیار فعال دریافت رزومه
18 حمید سیدیان استاد بازنشسته دریافت رزومه
19 ناصر طالب بیدختی استاد فعال دریافت رزومه
20 محمد جواد عابدینی استادیار فعال دریافت رزومه
21 محمد جواد فاطمی استاد فعال دریافت رزومه
22 ارسلان قهرمانی استاد فعال دریافت رزومه
23 محمودرضا ماهری استادیار بازنشسته دریافت رزومه
24 پرویز منجمی استادیار فعال دریافت رزومه
25 محمدرضا نیکو دانشیار بازنشسته دریافت رزومه
26 احسان نیکویی استادیار فعال دریافت رزومه
27 نادر هاتف استاد فعال دریافت رزومه
28 علیرضا وثوقی دانشیار فعال دریافت رزومه
29 مهدی ویس کرمی دانشیار فعال دریافت رزومه
30 ایوب کریمی جشنی دانشیار فعال دریافت رزومه

 


مهمترین خبرها