آزمایشگاه بخش مهندسی مواد

آزمایشگاه بخش مهندسی مواد


آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی مواد

کارشناس آزمایشگاه : محمدرضا صلح‌پورفرد

تلفن: 36133571-071