نمایشگر یک مطلب

رئیس بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

دکترمریم دهقانی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 36133162-071

پست الکترونیک:dehghani_rsgsi@yahoo.com

صفحه شخصی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی (CV)

اتاق شماره

زمینه تخصصی:دکترای سنجش از دور  دانشگاه علم و صنعت (1388)

محل اخذ مدرک: تداخل سنجی راداری،پردازش رقومی تصاویر

ORCID:http://orcid.org/0000-0003-0231-7530

 Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=3rnrrssAAAAJ&hl=en

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212195949

 Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Maryam_Dehghani

 

کارمندان

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی- 0713613 تصویر
شهرزاد موسوی کارشناسی مسئول دفتر بخش 3118-3119
بهزاد صداقت قلاتی کاردانی مسئول اتاق کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد 3565
علی شایان پور زیر دیپلم کارمند بخش 3118-3118

کارشناسان آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
هستی شرفی کارشناسی ارشد مسئول آزمایشگاه زمین شناسی و آزمایشگاه GIS 3274-3099
اصغر ملاشفیع کارشناسی lمسئول آزمایشگاه مکانیک خاک 3115
مهدی خسرویان کارشناسی مسئول آزمایشگاه نقشه برداری 3104
مهدی نبی زاده فرد شیرازی کارشناسی مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته و غیراشباع 3260
رضا رضائی کوهنجانی کارشناسی مسئول آزمایشگاه هیدرولیک 3117
سید مجتبی موسوی کارشناسی مسئول آزمایشگاه محیط زیست 3078