نمایشگر یک مطلب

ریاست دانشکده مهندسی

دکتر محمد حسین پایدار

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133263-071

پست الکترونیک: paaydar@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی:

اتاق شماره:

زمینه تخصصی: متالورژی پودر، سرامیک های مهندسی

محل اخذ مدرک : دانشگاه تهران (1380)

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8434-8463

:https://scholar.google.com/citations?user=FmMvtqAAAAAJ&hl=enGoogle Scholar

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603060890

Researchgate:

کارمندان
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
مهدی نبی‌زاده فرد شیرازی کارشناسی رئیس امور اداری و پشتیبانی 3260
هایده دیانتی دیپلم مسئول دفتر 3000
زهرا مهدی زاده کارشناسی مسئول دبیرخانه 3002-3003
مجید صمیمی زیر دیپلم کارمند دفتر ریاست 3000

مسئول سمعی و بصری دانشکده مهندسی

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-0713613 تصویر
علی اصغر کهن کارشناسی مسئول سمعی و بصری دانشکده 3268