نمایشگر یک مطلب

ریاست بخش مهندسی مواد

دکتر رامین ابراهیمی

 

مرتبه علمی: استاد

تلفن: 36133062-071

پست الکترونیک: ebrahimy@shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

اتاق شماره

زمینه تخصصی: فرایندهای شکل دهی فلزات, تغییر فرم گرم, فرایندهای ترمومکانیکی, تغییر شکل های بزرگ

محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی اصفهان

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8057-5733

Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=YbMx8k8AAAAJ&hl=en

Scopus:  Author ID: 35772405000

Researchgate:https://www.researchgate.net/profile/Ramin-Ebrahimi-3

کارمندان 
نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت تماس داخلی-071613 تصویر
امیلا آقایی کارشناسی مسئول دفتر 3068-3568
محمدرضا شیرازی دیپلم کارمند دفتر 3068-3568

کارشناسان آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت  تماس داخلی- 0713613 تصویر
ساغر منصف کارشناسی کارشناس آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح 3064
لیلا شریعتی فرد کارشناسی سرپرست داخلی آزمایشگاه ها 3561
بهناز کاوه کارشناسی کارشناس آزمایشگاه آنالیز و مشخصه یابی 3076
محمدرضا صلح‌پور کارشناسی کارشناس آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی مواد 3571
عظیم سمتی کارشناسی کارشناس آزمایشگاه متالورژی فیزیکی و متالوگرافی 3306
عین اله دهقانیان کاردانی متصدی کارگاه تراشکاری 3542
محمدکاظم صالحی دیپلم کارمند آزمایشگاه 3660